Општи услови за употреба

Податоците, информациите и апликациите на Anni Farm OnLine се расположливи за употреба под следните услови:

Anni Farm OnLine е интернет портал за помош на потрошувачите при купување со помош на споредба на производи меѓусебе во рамките на иста категорија и олеснето пребарување низ пооделните производи.

Содржините на порталот не се официјални, освен ако тоа не е посебно нагласено. Податоците,информациите и апликациите кои се постапни преку порталот Anni Farm OnLine, може да се променат без никакви предходни известувања и најави . Корисниците го употребуваат порталот на своја одговорност.

Anni Farm OnLine не одговара за штета, посредна или непосредна, која би произлегла од достап, употреба или неможност на употреба на податоци, информации и апликаци на порталот. За правилност на податоците кои Anni Farm OnLine ги добива од други субјекти, Anni Farm OnLine ништо не гарантира и затоа е исклучен од секаква одговорност.

На одредени места Anni Farm OnLine збира информации за корисниците (име, презиме, адреса, телефон, е-маил, …). Корисниците ги даваат овие информации на Anni Farm OnLine доброволно. Anni Farm OnLine гарантира дека податоците нема да ги злоупотреби и нема да ги посредува на трети лица.

Корисниците на Anni Farm OnLine се анонимни или регистрирани. Анонимните можат да ги користат бесплатните услуги (на пр. Преглед на податоци за производи, нивната залиха, цени,…). Регистрираните корисници добиваат пристап до некои апликации на порталот Anni Farm OnLine кои не се достапни за нерегистрираните корисници (на пр. Добивање на информации за промоции, попусти, промена на цени,…). Регистрираните корисници имаат корисничко име и лозинка за пристап, врзано за лице кое се пријавило за услугата.

Корисниците мора да ги почитуваат следните правила:

  • дека базата на податоци на системот на Anni Farm OnLine како и самите податоци се заштитени во согласност со Законот за авторски и сродни права,
  • дека брендот Anni Farm OnLine е заштитен во согласност со Законот за индустриска сопственост.

Враќање и рефундирање на средствата

Доколку производот го примите во неисправна или оштетена состојба, паричните средства ви се враќаат во целост.
Рефундацијата на парите се врши со претходно приложување на фотографија на производот што е неисправен или оштетен во рок од 1-3 работни дена од моментот на примање на нарачката. Производот треба да биде вратен во оригиналното пакување за рефундацијата да биде извршена.
Рефундацијата не е во сила доколку производот се користи.

Кон продавницата!